18-24 Mart haftası “Ulusal Yaşlılar Haftası”
21 Mart 2023

Başarılı yaşlanma; bireyin kendini yaşlılığa hazırlarken sosyal ilişkilerini canlı tutması, sağlık sorunlarının en aza indirilmesi için koruyucu önlemlerin alınması, bellek ve fiziksel işlevlerini geliştirici çabalar içinde olması ve yaşama pozitif bakması anlamına gelmektedir.

Yaşlılık döneminde sık olarak karşılaşılan sağlık sorunları arasında; kalp ve damar hastalıkları, diyabet, başta Alzheimer olmak üzere demans (bunama) tipleri, kanser hastalıkları, düşmeler sonucu oluşan bedensel yaralanmalar, yaşlılığa uyum sorunları ve psikolojik bozukluklardır. Bunların büyük bir kısmı uygun sağlık hizmetleri ve koruma önlemleriyle engellenebilir ya da geciktirilebilir hastalıklardır. Yine büyük bir kısmı ise erken tanı konulabilirse etkin bir biçimde başa çıkılabilir problemlerdir.

Ülkemizde, yaşlı nüfustaki artışa yanıt verebilecek sağlık sisteminin geliştirilebilmesi için; Dünya Sağlık Örgütü’nün, Avrupa Sağlıklı Yaşlanma Strateji ve Eylem Planı (2012- 2020) ve Sağlık 2020 hedefleri ile uyumlu olarak, 2015 yılında Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı oluşturulmuştur. Bu planda belirlenen stratejiler aşağıda sunulmuştur. 
1. Yaşam boyu sağlığın geliştirilmesi ve sağlıklı yaşlanma 
2. Sağlığa yönelik risklerden toplumun korunması 
3. Yaşlı bireyler için sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerine tam erişimin sağlanması 
4. İzleme ve değerlendirmenin güçlendirilmesi. Toplumsal, sosyal, ekonomik vb. açılardan yaşlıların en üst düzeyde yaşamlarını sürdürebilmeleri için toplumda bu döneme dair farkındalığın da artırılması önemlidir. 
Ülkemizde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından 18-24 Mart haftası “Ulusal Yaşlılar Haftası” olarak belirlenmiş olup bu dönemde yaşlılığa dair çalışmaların hızlanmaktadır.